අලුත් ජම්බු

හායි.. නාන්න ආවා කුඹුක් ගහක් යට ලිඳක් තියෙනවා..මේ....

හායි.. නාන්න ආවා කුඹුක් ගහක් යට ලිඳක් තියෙනවා..මේ....
(හිනා යනව තමයි පුලුවන්නම් හිනා නොවී බලපල්ලා)
 


No comments