අලුත් ජම්බු

ප්‍රියන්ත පදමට මත්වෙයි - සාදයේ පිස්සු නටයි


කුඹියෝ ටෙලිනට්‍යයේ අපි ආදරේ කරන තවත් චරිතයක් තමයි ප්‍රියන්ත මහඋල්පතගම කියන්නේ.ඉතින් ප්‍රියන්ත පහුගිය දවසක සාදයකට ගිහින් දාපු ලස්සල නර්ථනයක් අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙනවා.ඔයාලත් මේ නර්ථනය ලස්සනයිද බලන්නකෝ 


No comments