අලුත් ජම්බු

පියුමි ජිම් ගිහින් ඇඟ හැඩ කරගෙන ෆොටෝස් FB දාලා


පියුමි හංසමාලි කියන්නේ ගොසිප් මවන්නියක් කියලා අපි හැමෝම දන්නවනේ. ඉතිං  පියුමි ලඟදි දවසක ජිම් ගිහින් ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් FB දාලා තිබුණා.

No comments