අලුත් ජම්බු

මීෂා කරපු අඩ නිරුවත් වැඩක් ලීක් වෙයි
ප්‍රසිද්ධ ජායාරූප ශිල්පී මිෂා ගුණවර්ධන සහ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනි අනුෂා රාජමොහන් විසින් යුල්‍යා නමැති නිරුපිකාව යොදා ගෙන අපුරු ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරලා තිබුනා.

එම ෆොටෝ ෂූට් එක පහතින්...

No comments