අලුත් ජම්බු

නෝලිමිට් එකේ සෙරෙප්පුවක චෛත්‍යක රූපයක් කකුලට පෑගෙන්න දාලා


පයට පෑගෙන ලෙස චෛත්‍යක රූපයක් නිර්මාණය කර තිබු පාවහන් යුගලයක් පුද්ගලයෙකු විසින් නෝලිමිට් ආයතනයෙන් මිලදී ගෙන තිබෙන අතර ඔහු විසින් එහි ඡායාරූයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා 

No comments