අලුත් ජම්බු

NSBM අවුරුදු කුමරියගේ සුන්දර විලාසිතා


Model - Mashi Siriwardene
Costume design by - Hiran Wijesekara
Hair & Makeup - Chandimal Jayasinghe
Photography - Dilip Tharanga
Retouched - Chandima LakshanNo comments