අලුත් ජම්බු

ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයන් ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල නිරුවත් වී ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදා හරී



ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයන් ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල නිරුවතින් ඡායාරූප ගෙන අන්තර්ජාලයේ පල කර තිබෙනවා.ඉන්සටග්‍රෑම් සමාජ ජාලය හරහා getnakedsrilanka නමින් පිටුවක් සාදා මොවුන් මේ පල කිරීම් සිදු කර තිබෙනවා.ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල නිරුවතින් හැසිරීම දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වුවත් ලෝකයේ නන්දෙසින් පැමිණෙන සංචාරකයන් මේ පිටුව තුල නිරුවත් ඡායාරූප පල කර තිබෙනවා.එම ඡායාරූප කීපයක් පහතින් 














No comments