අලුත් ජම්බු

ටීනා දෙරණට ඇවිල්ලත් නා ගනී


ටීවී දෙරණ ඔස්සේ විකාශය වන චැම්පියන් ස්ටාර් වැඩසටහනට පසුගියදා ටීනා ශැනල් සහභාගී වූ අතර එහිදී ඇය අපූරු රංගනයක් ඉදිරිපත් කලා.එම රංගනය පහතින් නරඹන්න 


No comments