අලුත් ජම්බු

දෙරණ නත්තල් පාටියේ යුරේනි තීක්‍ෂණට කරපු අපරාධයපසුගිය දා පැවතී ටීවී දෙරණ නත්තල් සාදයේ  දී සායම් කිරිල්ලී ගීතයට  යුරේනි නොෂිකා සහ තීක්ෂණ අනුරාධ අපූරු රංගනයක් ඉදිරිපත් කළා එම වීඩියෝව පහතින් No comments