අලුත් ජම්බු

අංජුලා රාජපක්ෂගේ විවාහා උත්සවයේ ඡායාරූප


Photographer : Danushka Senadeera (0775 0000 97)
Bridal Dresser : Lakshitha Jayasingha
Groom's designer wear by: Dr. Namal Balachandra
Dress Designed : Chamil Udayanga

No comments