අලුත් ජම්බු

ස්ටාර් සිටි එකේ බලන් ඉන්න අයට තරු පෙන්න දාපු සරාගී නර්ථනය මෙන්න


දෙරණ ස්ටාර් සිටි වැඩසටහනේ පසුගිය දවසක  චරිත් සහ හංසි විසින් සරාගී නර්තනයක් ඉදිරිපත් කල අතර එම නර්ථනය පහතින් නරඹන්න.. 

No comments