අලුත් ජම්බු

කාවිංග සහ සනායාගේ මංගල ජායාරූප


Photographer : Danushka Senadeera (0775 0000 97)

Bridal Dresser : Nuwan Wijethunga
Groom's hair : Dhanushka Chathuranga (Salon Liyo)

Groom's designer wear by: Dr. Namal Balachandra

Wedding Planner : Janaka Mawella ( 7seas weddings)

Decoration: Kandian Florals (Indika Saman Kumara Silva)No comments