අලුත් ජම්බු

KFC එකේ ලේ තැවරුණු කුකුල් මස් කන්න දීලා


ලේ තැවරුණු කුකුළු මස් ආහාරයට ලබා දුන් බව පවසමින් පුදගලයෙකු විසින් KFC ආයතනයේ සේවකයෙකුට බැන වදින වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයේ සංසරණය වෙමින් පවතිනවා..එම වීඩියෝව පහලින් 


No comments