අලුත් ජම්බු

නාමල් රාජපක්ෂ ගෑණු 200ක් දුෂණය කලා


ජනතා මත විමසන වැඩසටහනක දී පුද්ගලයෙකු විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා හට දරුණු චෝදනාවක් එල්ල කර තිබෙනවා.ඒ නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කාන්තාවන් 200 දුෂණය කල බවත් ජනතා මුදලින් කාන්තාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් නඩත්තු කරන බවත්ය.

එයට අදාළ වීඩියෝව පහලින් බලන්න 


No comments