අලුත් ජම්බු

ඩ්‍රීම් ස්ටාර් අවසන් තරඟයේ නිවේදනය කල අකිලට පේශල දාපු පට්ට නෝන්ඩිය මෙන්න
පසුගිය දා පැවති  දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් අවසන් මහා තරඟයේ නිවේදන කටයුතු කල අකිල දනුධර අනුකරණය කරමින් පේශල මනෝජ් හාස්‍ය ජනක රංගනයක් ඉදිරිපත් කළා ..එහි වීඩියෝව පහලින් නරඹන්න 

No comments