අලුත් ජම්බු

ලිංගයෙන් බර අදින සාධු


ඉන්දියාවේ වාර්ෂික මාග් මේලා ආගමික උත්සවයට සහභාගී වූ හින්දු සාධුවරයෙක්‌ තම ලිංගේන්ද්‍රියේ ලණුවක්‌ ගැට ගසා වාහනයක්‌ අදිනු ලැබ තිබෙනවා 

අලහාබාත් නගරයේ පැවැති මේ ආගමික උත්සවය ජනවාරි 2 දා ආරම්භ විය. සිය ශරීරයේ ඇති ශක්‌තිය ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා මෙම සාධුවරයා එම ක්‍රියාව සිදු කර ඇත.No comments