අලුත් ජම්බු

විනාඩි 10 න් 100 ක් මිරිකන තරුණයෙක්


මොහු විනාඩි 10ක් ඇතුලත තරුණියන් 100 දෙනෙකුගේ පියයුරු අල්ලා ලෝක වාර්තාවක් තබයි
ඔහුගේ අපුරු ලෝක වාර්තාව සාර්ථකයි මෙම වීඩියෝව වැඩිහිටියන්ට වඩාත් සුදුසුයි..

No comments