අලුත් ජම්බු

දසුන් පිය පදවියට


දසුන් පතිරණ සම්බනධයෙන් පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය පුරාම කතාබමට ලක් වුණා.
ඒ දසුන් පතිරණ පියෙක් වන බවට ලද ආරංචියත් සමගයි.
ඒ ආරංචිය හැබෑවක් කරමින් දසුන් මේවනවිට පුංචි දියණියකගේ පියෙක්වූ බව දැක්වෙන ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍ය පුරාම පැතිර යමින් පවතිනවා.
එම ඡායාරූපය පහතින්…


No comments