අලුත් ජම්බු

නිදහස වෙනුවෙන් ගූගල් වෙනස් වෙයි


ශ්‍රී ලංකාවේ 70 වෙනි නිදහස් උත්සවය සමරන අද දිනයේ ගූගල් සමගම සිය ලාංජනය වෙනස් කර තිබෙනවා. එය පහතින් නරඹන්න No comments