අලුත් ජම්බු

සාරි ගලවගෙන,කලිසම් ඉරාගෙන මරා ගත්ත අපේ රටේ වෙඩිම
No comments